Obchodní podmínky

Internetový obchod twentysix.cz (dále jen „Prodávající“) provozuje Andrea Nedavašková. zapsaná u Městského soudu v Praze, č. P09 064227/2013/OŽ/KOK, IČ: 02245663, prostřednictvím online obchodu umístěného na internetové adrese http://www.twentysix.cz/.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran a jsou nedílnou součástí kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi Prodávajícím a Kupujícím - jinou fyzickou či právnickou osobou prostřednictvím internetového obchodu Prodávajícího. Uzavřením kupní smlouvy kupující prokazuje svůj souhlas s VOP v jejich plném a nezkráceném znění. Pokud není v kupní smlouvě nebo v jejích přílohách výslovně uvedeno odchylné ujednání nebo platnost některých ustanovení těchto VOP není kupní smlouvou nebo jiným výslovným ujednáním mezi Prodávajícím a Kupujícím vyloučena nebo jinak modifikována, platí, že práva a povinnosti stran v rozsahu neupraveném kupní smlouvou samotnou nebo obecně závaznými právními předpisy se řídí těmito VOP. Kupní smlouva a VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce.

1.1 Kupující 
1.1.1 Právní vztahy Prodávajícího se Spotřebitelem (čímž se rozumí fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami) výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, jakož i předpisy souvisejícími, vše ve znění účinném ke dni uzavření smlouvy. Je-li smluvní stranou Podnikatel (čímž se rozumí fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky či služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky a službami, stejně tak všechny osoby uvedené v § 261 odst. 1 a 2 obchodního zákoníku), řídí se vztahy neupravené VOP zák., č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, vše ve znění účinném ke dni uzavření smlouvy.

1.2 Vymezení pojmů 
1.2.1 Kupní smlouva - kupní smlouva uzavřená způsobem upraveným čl. 3 těchto VOP v elektronické podobě mezi Prodávajícím a Kupujícím, jejíž nedílnou součástí jsou tyto VOP 
1.2.2 Internetový obchod - on-line systém provozovaný na internetu, který umožňuje uzavírat kupní smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím za použití komunikace na dálku, tzv. distančně.

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET
2.1 Na základě registrace provedené na webové stránce může Kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní a ze svého uživatelského účtu (dále jen „uživatelský účet“) provádět objednání zboží. 
2.2 Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. 
2.3 Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
3.1 Internetový obchod obsahuje seznam zboží nabízeného Prodávajícím k prodeji, včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu.
3.2 Objednávku může Kupující vytvořit pomocí vyplnění formuláře ve webovém rozhraní internetového obchodu Prodávajícího. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. 
Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
• objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu) 
• způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží 
• informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).
3.3 Kupujícímu je před odesláním závazné objednávky umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Potvrzením objednávky podá Kupující závazný návrh na uzavření kupní smlouvy mezi Kupujícím a Prodávajícím. 
3.4 Prodávající se zavazuje přijmout návrh kupní smlouvy Kupujícího, pokud tento návrh není v rozporu s VOP. Prodávající potvrdí přijetí návrhu Kupujícímu prostřednictvím elektronické pošty, a to na elektronickou adresu uvedenou v uživatelském účtu Kupujícího. 
3.5 Kupní smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím nabývá platnosti i účinnosti doručením potvrzení o přijetí Objednávky (tzv. akceptací), jež je Prodávajícím zasláno Kupujícímu na jeho e-mailovou adresu. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit (nepotvrdit) objednávku v případě, že zboží nabízené ve webovém rozhraní není na skladě a není možné jeho objednání tak, aby jej Kupující obdržel během stanovené lhůty, například v případě poškození skladovaného zboží, inventurních rozdílů apod. V takovém případě informuje kupujícího emailem, a to do 2 pracovních dnů ode dne odeslání závazné objednávky. V takovém případě kupní smlouva nevznikne. 
3.6 Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám. 
3.7 Pokud Prodávající v souvislosti s internetovým prodejem poskytuje dárky, řídí se jejich poskytování obecnou právní úpravou darovací smlouvy podle platného českého právního řádu a dárky nejsou součástí kupní smlouvy. Ve vztahu k dárkům tedy nemůže Kupující mj. uplatňovat žádná práva z titulu spotřebitele.

4. ZPŮSOB PLATBY
4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
• v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce.
4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží. Prodávající si vyhrazuje právo připočíst náklady na vyřízení dobírky k ceně objednávky podle aktuálního ceníku. V případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. 

5. ZPŮSOB DOPRAVY
5.1 Způsob doručení zboží určuje Prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku Kupujícího, nese Kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy. 
5.2 Prodávající se zavazuje informovat Kupujícího o odeslání zboží prostřednictvím e-mailové adresy, kterou Kupující uvedl při vytvoření objednávky. 
5.3 Společně s kupní cenou je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží. 
5.4 Prodávající si vyhrazuje právo na připočtení dodatečných nákladů na dopravu, pokud je zboží zasíláno do zahraničí. Náklady budou připočteny ke standardní ceně dopravy dle aktuálního ceníku a Kupující bude o výsledné ceně informován.

6. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
6.1 Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží. 
6.2 Prodávající je povinen dodat Kupujícímu objednané zboží za sjednanou cenu a Kupující je povinen kupní cenu uhradit. 
6.3 V případě porušení kteréhokoliv ujednání kupní smlouvy včetně VOP Kupujícím si Prodávající vyhrazuje právo odstoupit od kupní smlouvy. Dále pak je povinností Kupujícího v takovém případě uhradit Prodávajícímu veškeré náklady spojené s jeho objednávkou, zejména pak náklady na zaslání zboží, pokud jej nepřevezme. 
6.4 Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží a doprovodných textů) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod.

7. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ
7.1 Dodací lhůta 
7.1.1 Prodávající se zavazuje, že zboží odešle Kupujícímu v nejbližším možném termínu. Dodací lhůta uvedená u zboží je informativní a nevyplývají z ní pro Prodávajícího žádné závazky. 
7.1.2 Kupujícímu nevzniká právo požadovat náhradu za škody, způsobené zpožděním odeslání nebo doručení zboží ze strany Prodávajícího. 
7.2 Doručení a převzetí zboží 
7.2.1 V případě, že Kupující nepřevezme zboží, je toto považováno za porušení povinnosti Kupujícího podle Kupní smlouvy. 
7.2.2 Při převzetí zboží od přepravce je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu Kupující stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl neporušen.

8. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
8.1 Odstoupení od kupní smlouvy (Spotřebitel) 
8.1.1 Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 53 odst. 8 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, od kupní smlouvy na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal, a od kupní smlouvy na dodávku novin, periodik a časopisů. 
8.1.2 Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 8.1.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má Kupující v souladu s ustanovením § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. V takovém případě Kupující kontaktuje Prodávajícího a písemně poštou nebo e-mailem uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Odstoupení od kupní smlouvy musí být Prodávajícímu doručeno do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, jinak je neplatné. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno Prodávajícímu nejpozději poslední den 14 denní lhůty. 
8.1.3 V případě odstoupení od smlouvy musí být zboží Prodávajícímu vráceno do pěti (5) dnů od odeslání odstoupení od smlouvy. Zboží musí být Prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené a, je-li to možné, v původním obalu. 
8.1.4 Ve lhůtě patnácti (15) dnů od vrácení zboží Kupujícím je Prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno. 
8.1.5 V případě odstoupení od smlouvy vrátí Prodávající plnění poskytnuté Kupujícím Kupujícímu do deseti (10) dnů od skončení lhůty na přezkoumání zboží, nejpozději však do třiceti (30) dnů ode dne, kdy bylo doručení odstoupení od kupní smlouvy doručeno Prodávajícímu, a to bezhotovostně na účet určený Kupujícím. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté Kupujícímu již při vrácení zboží Kupujícím. 
8.1.6 Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené Kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká Prodávajícímu vůči Kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody včetně nákladů na stanovení výše takové škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení kupní ceny. 
8.1.7 Do doby převzetí zboží Kupujícím je Prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí Prodávající Kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený Kupujícímu. 
8.1.8 Pokud dojde ze strany Kupujícího k neoprávněnému odstoupení od kupní smlouvy a Kupující přesto zašle zboží Prodávajícímu, nebude zboží přijato, případně bude na náklady Kupujícího zasláno zpět. 
8.2 Odstoupení od kupní smlouvy (Podnikatel) 
8.2.1 Podnikatel má právo na odstoupení od kupní smlouvy, a to pro její podstatné porušení . Důkazní břemeno prokázání podstatného porušení povinnosti nese Kupující. Výslovně se ale sjednává, že za podstatné porušení povinnosti Prodávajícího se považuje případ, kdy Prodávající nedodá Kupujícímu zboží ani do 30 dnů po uplynutí dodací doby dle čl. 7.1 těchto VOP. 
8.2.2 Odstoupení musí být provedeno písemně prostřednictvím e-mailu, v odstoupení Kupující uvede číslo objednávky (uvedené v potvrzení přijetí objednávky) a datum nákupu. V případě platného odstoupení od kupní smlouvy je Prodávající povinen vrátit Kupujícímu kupní cenu. 
8.3 Odstoupení od kupní smlouvy Prodávajícím 
8.3.1 Prodávající si vyhrazuje právo ve výjimečných případech odstoupit od kupní smlouvy, a to zejména tehdy, pokud nebude Prodávající schopen dodat objednané zboží v souladu s podmínkami, sjednanými v kupní smlouvě. 
8.3.2 V případě, že dojde ze strany Prodávajícího k odstoupení od kupní smlouvy, je Prodávající povinen informovat o této skutečnosti Kupujícího, a to neprodleně e-mailem na adresu uvedenou Kupujícím při vytvoření objednávky. Kupujícímu tímto vzniká nárok na vrácení plné kupní ceny zboží pokud již tato byla uhrazena.

9. ODPOVĚDNOST ZA VADY A ZÁRUKA
9.1 Pro Spotřebitele 
9.1.1 Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti Prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti Prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 612 a násl. občanského zákoníku). 
9.1.7 Vyobrazení zboží v katalogu internetového obchodu má pouze informativní charakter a na odlišnosti mezi vyobrazením a skutečnou podobou zboží se záruka nevztahuje. 
9.1.8 V případě chybějící dokumentace či příslušenství má Kupující nárok na jejich dodatečné zaslání Prodávajícím v přiměřené lhůtě (nejpozději však do 30 dnů). V opačném případě má Kupující nárok na odstoupení od smlouvy. 
9.1.3 V případě, že u zboží není přiložen záruční list, přebírá jeho funkci prodejní doklad či dodací list. 
9.1.2 Záruční doba činí 24 měsíců od data převzetí zboží Kupujícím, pokud není uvedeno jinak. 
9.1.4 Uplynutím záruční doby, příp. porušením ochranných pečetí a nálepek (pokud je zboží obsahuje), neodbornou instalací či používáním zboží v rozporu s dodávaným návodem, záruka zaniká. 
9.1.5 Záruka se nevztahuje na vady zboží způsobené běžným opotřebením. Záruka se také nevztahuje na mechanické a fyzické poškození zboží vzniklé po jeho převzetí Kupujícím. 
9.1.6 Zkrácená záruční doba u zboží určeného k jednorázové spotřebě je určena dle příslušných právních předpisů. 
9.2 Záruka pro Podnikatele 
9.2.1 Podnikateli je Prodávajícím poskytnuta záruka v délce odpovídající té, kterou poskytuje výrobce či distributor zboží. V případě, že není ke zboží vydán záruční list, uplatňuje kupující svá práva na základě faktury vydané Prodávajícím.

10. REKLAMACE
10.6 V případě, že věc při převzetí Kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má Kupující právo na to, aby Prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku Kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může Kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud Kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak. 
10.1 Kupující má právo uplatnit reklamaci zboží na adrese určené Prodávajícím, a to: Twentysix, Truhlářská 20, 110 00 Praha 1. E-mailová adresa pro zaslání informací o reklamaci je reklamace@twentysix.cz. 
10.2 Prodávající je povinen přijmout reklamaci zboží zaslaného na adresu, určenou v č. 10.1 těchto VOP a vydat Kupujícímu písemné potvrzení o přijetí reklamace zaslané e-mailem na adresu Kupujícího. 
10.3 Kupující je povinen prokázat, že jeho nárok na vyřízení reklamace je oprávněný, tzn., že kromě vytknutí vad dokládá i místo, cenu zboží a dobu zakoupení zboží, což prokáže nejlépe prodejním dokladem, záručním listem, popř. jiným věrohodným způsobem. Kupující má povinnost dodat popis vady jakosti zboží, kvůli které jej reklamuje. 
10.4 Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne jejího uplatnění. O vyřízení reklamace Prodávající Kupujícího informuje na e-mailovou adresu Kupujícího. Při oprávněné reklamaci má Kupující právo na přiměřenou náhradu dopravného. 
10.5 V případě neoprávněnosti reklamace vzniká Prodávajícímu právo požadovat po Kupujícím veškeré náklady spojené s reklamačním řízením. Tyto náklady je Kupující povinen uhradit nejpozději do 14 dnů od ukončení reklamačního řízení. Nebudou-li takto vzniklé náklady uhrazeny, má Prodávající právo na zadržení neoprávněně reklamovaného zboží k zajištění této pohledávky ve smyslu § 175 občanského zákoníku.

11. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
11.1 Ochrana osobních údajů kupujícího je upravena zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. 
11.2 Kupující souhlasí se zpracováním svých osobních údajů a uděluje souhlas se shromažďováním a zpracováním svých osobních údajů Prodávajícímu, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy, pro účely vedení uživatelského účtu a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení Kupujícímu. 
11.3 Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat Prodávajícího o změně ve svých osobních údajích. 
11.4 Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje bez předchozího souhlasu Kupujícího předávány třetím osobám. 
11.5 Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Kupující může svůj souhlas s poskytnutím osobních údajů kdykoli bezplatně pomocí odkazu uvedeného na konci obchodního sdělení odvolat nebo tak může učinit prostřednictvím zaslání odvolání svého souhlasu na e-mailovou adresu Prodávajícího.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
12.1. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost Prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. 
12.2 Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná 
12.3 Je-li některé ustanovení VOP neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu. Pokud by byly Obchodní podmínky v rozporu se zákonem, řídí se vztah mezi Kupujícím a Prodávajícím tímto zákonem. 
12.4 Změny VOP nebo kupní smlouvy mohou být činěny pouze písemně, změněné VOP jsou účinné dnem jejich zveřejnění.

V Praze, dne 26. 11. 2015